м.Винники,вул.Галицька,20

т. (032) 2295431, vynnyky_vykonkom@ukr.net

26.02.2017

Казку поєднану із сучасними піснями показали на Казковій сцені у ВСШІ

Ó ëüâ³âñüê³é ô³ëàðìîí³¿ ïîñòàâèëè ìþçèêë-êàçêó äëÿ ä³òåé «Ïîäàðóíîê ë³ñîâîãî ÷àð³âíèêà»
Ìþçèêë-êàçêó äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó ïðåçåíòóâàëè 12 ëþòîãî ó ëüâ³âñüê³é ô³ëàðìîí³¿. Äî êîíöåðòíîãî çàëó ³ì. C. Ëþäêåâè÷à çàïðîñèëè íà ïðå쒺ðó ä³òåé ç ëüâ³âñüêèõ ³íòåðíàò³â òà ñèðîòèíö³â. Àâòîðîì êàçêè «Ïîäàðóíîê ë³ñîâîãî ÷àð³âíèêà» º â³äîìèé ëüâ³âñüêèé êîìïîçèòîð - ªâãåí Çàñòàâíèé. Àâòîð ë³áðåòî - Âàñèëü Ñàãàéäàê. Âîíà îïîâ³äàº, ùî çà ëåãåíäîþ, ç ïðàäàâí³õ ÷àñ³â, çâ³ð³ æèëè áåç õâîñò³â, àëå ¿ì áóëî íàäçâè÷àéíî çëå áåç íèõ. Âîíè ï³øëè äî ÷àð³âíèêà, ÿêèé ìåøêàâ ó ë³ñ³, ³ ïîïðîñèëè çðîáèòè ¿ì õâîñòè. ×àð³âíèê ïîîá³öÿâ ¿ì 100 õâîñò³â.  «Ïîäàðóíîê ë³ñîâîãî ÷àð³âíèêà» äîïîìîæå ä³òÿì êðàùå âèâ÷èòè óëþáëåíèõ çâ³ð³â òà ¿õí³ îñîáëèâîñò³ òà íàâ÷èòü ä³òåé ëþáîâ³ äî ìóçèêè.

Львівська філармонія у Винниках показала черговий мюзикл-казку «Подарунок лісового чарівника» у Винниківській санаторній школі-інтернат.

 

Під час казки наймолодші поціновувачі філармонійних виступів вивчали поведінку улюблених звірів, їх особливості та вчились любити музику.

 

«Кожен із звірів приходив до чарівника за своїм хвостом і виконував чудовий музичний номер. У звірят були спільні музичні композиції, зокрема, розпочалась казка з чудової пісні «Станьмо в коло». Іншою спільною піснею звірів стала «Мандрівна», яку звірята співали, подорожуючи до чарівника. Казка завершилась піснею «Заводьмо новий танець», у якій всі звірята залишились задоволені», – розповіла адміністратор проекту Анастасія Пришляк.

Наступною сценкою, презентованою Львівською філармонією у Винниках стане казка «Солом’яний бичок» 17 березня у ВСШІ.

 

Христина Мамчур

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Календар подій

Грудень

19.2018


AEC v1.0.4

- Засідання міської ради

- Засідання виконкому

- Інші події


Стратегія міста

Інвестору